English
русский
Українська

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Część 1: Dane osobowe i poufność

1. Wprowadzenie

1.1 ZOLOTAYA SEREDINA LLC, właściciel publikacji internetowej OBOZREVATEL (zwanej dalej \"OBOZREVATEL\"), zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych Użytkowników www.obozrevatel.com. Niniejsza polityka (zwana dalej \"Polityką\") określa, w jaki sposób OBOZREVATEL będzie traktować dane osobowe Użytkownika na stronie www.obozrevatel.com.

1.2 OBOZREVATEL prosi o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki podczas pierwszej wizyty na stronie www.obozrevatel.com. Korzystając ze strony www.obozrevatel.com i akceptując niniejszą Politykę, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

2. Gromadzenie danych osobowych

2.1 OBOZREVATEL może gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych

a) informacje o komputerze użytkownika oraz jego wizytach na stronie www.obozrevatel.com i korzystaniu z niej (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, czas trwania wizyty, liczba odsłon i nawigacja internetowa);

b) informacje przekazywane nam podczas rejestracji na stronie www.obozrevatel.com;

c) informacje przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji naszych wiadomości e-mail (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika);

d) informacje przesyłane do www.obozrevatel.com w celu publikacji w Internecie (w tym nazwa użytkownika i treść wiadomości);

e) informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją wysyłaną do nas lub wysyłaną za pośrednictwem www.obozrevatel.com (w tym treść komunikacji i metadane związane z komunikacją);

f) wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam przesłać.

2.2 Przed ujawnieniem i wykorzystaniem danych osobowych innej osoby, użytkownik musi uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

3. Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

3.1 Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem strony www.obozrevatel.com będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce lub na odpowiednich stronach www.obozrevatel.com.

3.2 \"OBOZREVATEL\" może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do:

a) administrowania www.obozrevatel.com;

b) personalizacji strony www.obozrevatel.com dla użytkownika;

c) zapewnienia użytkownikowi dostępu do towarów/dzieł/usług zawartych na stronie www.obozrevatel.com

d) wysyłania komunikatów;

e) wysyłania wiadomości e-mail;

f) dostarczanie stronom trzecim informacji statystycznych na temat użytkowników www.obozrevatel.com (bez możliwości identyfikacji poszczególnych użytkowników przez te strony trzecie na podstawie informacji dostarczonych przez OBOZREVATEL);

g) obsługa zapytań i skarg związanych z użytkownikiem na stronie www.obozrevatel.com;

h) zapewnienie bezpieczeństwa www.obozrevatel.com i zapobieganie oszustwom.

3.3 Jeśli użytkownik udostępni dane osobowe do publikacji na stronie www.obozrevatel.com, będziemy publikować i/lub w inny sposób wykorzystywać te informacje zgodnie z udzieloną nam zgodą.

3.4 Ustawienia prywatności można wykorzystać do ograniczenia publikacji informacji na stronie www.obozrevatel.com i można je dostosować za pomocą elementów sterujących prywatnością na stronie www.obozrevatel.com.

3.5 \"OBOZREVATEL\" nie udostępni danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem wykorzystania ich do celów marketingowych.

4. Ujawnianie danych osobowych

4.1 OBOZREVATEL może ujawnić dane osobowe użytkownika dowolnym naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, firmom ubezpieczeniowym, profesjonalnym doradcom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej Polityce.

4.2 Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika dowolnemu członkowi naszej grupy spółek w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej Polityce.

4.3 Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika

a) jeśli jest to wymagane przez prawo;

b) w związku z jakimkolwiek obecnym lub przyszłym postępowaniem sądowym;

c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji stronom trzecim w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego);

d) każdej osobie, co do której mamy uzasadnione przekonanie, że może wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, w przypadku gdy w naszej uzasadnionej opinii taki sąd lub organ może nalegać na ujawnienie takich danych osobowych.

4.4 Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce, nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych

5.1 Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między krajami, w których prowadzimy działalność, abyśmy mogli wykorzystywać te informacje zgodnie z niniejszą Polityką.

5.2 Dane osobowe publikowane przez użytkownika na stronie www.obozrevatel.com.або lub przesyłane do publikacji na stronie www.obozrevatel.com. mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie, w związku z czym nie możemy ograniczyć korzystania z takich informacji przez inne osoby.

6. Przechowywanie danych osobowych

6.1 Niniejsza sekcja określa nasze zasady i procedury przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu.

6.3 Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, będziemy przechowywać dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe

a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;

b) jeśli uznamy, że dokumenty te mogą mieć znaczenie dla jakiegokolwiek bieżącego lub potencjalnego postępowania prawnego lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji stronom trzecim w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego).

7. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

7.1 Podejmiemy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

7.2 Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe podane przez użytkownika na naszych bezpiecznych (zabezpieczonych hasłem i zaporą sieciową) serwerach.

7.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

8. Zmiany

8.1 Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę, publikując jej nową wersję na stronie www.obozrevatel.com.

8.2 Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać niniejszą Politykę, aby upewnić się, że zgadza się na wszelkie zmiany w niniejszej Polityce.

9. Prawa użytkownika

9.1 Użytkownik może zażądać od nas przekazania mu wszelkich danych osobowych, które posiadamy na jego temat.

9.2 Możemy odmówić przekazania użytkownikowi żądanych przez niego danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

9.3 Użytkownik może w dowolnym momencie uniemożliwić nam przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

9.4 W praktyce użytkownik zazwyczaj potwierdza swoją zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów marketingowych, ale zapewniamy mu możliwość rezygnacji z wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych.

10. Strony internetowe osób trzecich

10.1 Strona www.obozrevatel.com.може zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich.

10.2 OBOZREVATEL nie ma kontroli nad praktykami prywatności stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

11. Aktualizacja informacji.

11.1 Prosimy o poinformowanie nas, jeśli dane osobowe użytkownika zawarte na stronie www.obozrevatel.com wymagają korekty lub aktualizacji.

12. Usuwanie informacji.

12.1 Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystywanie informacji osobowych (danych osobowych) w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia informacji osobowych (danych osobowych) w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail z adnotacją w temacie \"Dane osobowe\" na następujący adres: [email protected].

Polityka ochrony danych osobowych

\"OBOZREVATEL\" bardzo poważnie traktuje prywatność naszych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane osobowe, które nam przekazujesz podczas korzystania z www.obozrevatel.com. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

 

\"OBOZREVATEL może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Powinieneś sprawdzać niniejszą Politykę od czasu do czasu, aby upewnić się, że zgadzasz się na wszelkie zmiany.